ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Извършвайки дейността си, “СИЙ ИГЪЛ” ЕООД, ЕИК 148119104, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 19, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Обработването на предоставената от Вас информация се осъществява по правила, одобрени от Комисията за защита на личните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент ( ЕС) 2016/679 (GDPR) относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и останалото действащо законодателство.

Цели за събиране на лични данни:

Дейности по запитвания свързани с електронния каталог на фирмата;

Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

  Данни, в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите и останалото действащо законодателство;

– Фактуриране и осчетоводяване на покупките на основание законовото ни задължение за това.

Видове лични данни, които събираме и срокове за съхранение:

– При създаване на профил, купуване на продукт, сключване на договор – имената Ви, телефон за връзка, електронния Ви адрес, адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

– За управление – детайли за плащане  – електронен адрес, номер на клиент, телефонен номер, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане и дата на покупката;

Срок за съхранение – данните Ви ще бъдат съхранени за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

Мерки за сигурност за защита на личните данни

„СИЙ ИГЪЛ” ЕООД гарантира конфиденциалността на предоставената фирмена информация на Купувача. Всяка информация, която попълвате в  HYPERLINK „https://www.seaeaglebg.com/“www.seaeaglebg.com с оглед извършване на покупка, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личните данни. При работа с данните се използват софтуерни продукти за обработка и защита на данните. 

„СИЙ ИГЪЛ” ЕООД се ангажира да не предоставя информация на Купувача на трети лица, с изключение на тази част от информацията, която по силата на действащото в Република България законодателство следва да бъде предоставена на НAП в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и на производители на касови апарати с оглед предоставяне SIM – карта за пренос на данни.

Купувачът предоставя доброволно на „СИЙ ИГЪЛ” ЕООД необходимите с оглед осъществяването на покупката данни, като с приемането на условията Купувачът дава съгласието си предоставената фирмена информация да бъдат съхранявана и обработвана съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и останалото действащо законодателство.