РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се приемат с представен документ за покупката на продукта, фактура или Приемо-предавателен протокол и гаранционна карта

За рекламации се приемат продукти в оригинална кутия и пълна комплектация, с описание на дефекта и условията на експлоатация.

Повреди по време на транспортиране, неправилно съхранение или инсталация, неправилна експлоатация или колебания в ел. мрежа (токови удари), природни бедствия, механични удари или дефекти на продукти с изтекъл гаранционен срок, се отстраняват за сметка на клиента след неговото предварително съгласие.