ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Настоящите гаранционни условия се отнасят за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Фирма “СИЙ ИГЪЛ ООД” ЕООД се задължава за своя сметка да отстрани всички производствени дефекти на продадените от нея продукти, проявени по време на гаранционния им срок.
С всяка продажба на продукти, подлежащи на гаранционно обслужване “СИЙ ИГЪЛ” ЕООД издава гаранционна карта с данните на продукта и гаранционните срокове.
Гаранционния срок започва да тече от датата на продажба и е посочен в Приемо-предавателния протокол или фактурата.
Ремонт по време на гаранционния срок се извършва само след представяне на копие на Приемо-предавателния протокол или фактурата и изделието е окомплектовано и почистено.
Гаранционния срок не тече по време на престой на продукта в сервиза за ремонт.
По време на престоя на продукта в сервиза, същият не е длъжен да осигурява оборотно друго изделие.
Сервизът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие престоя на продукта в сервиза за ремонт.
Срокът за извършване на ремонт зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е един месец, а минималния не по-малък от 24 часа от датата на приемане за ремонт. Всички ремонти се извършват в сервиза на доставчика.
В случай, че изделието не може да бъде отремонтирано, то се заменя с ново от същият вид. Ако изделието е спряно от производство или не е налично в момента, се предлага подобно изделие за замяна или по-добро (нов модел) с доплащане. За да се извърши замяна на продукта е необходимо в сервиза да се върне пълния комплект.
Гаранционния срок на новият продукт е с гаранционния срок на подменения.
Всички тестове и ремонти на рекламираните продукти и устройства се извършват в сервиз на фирма “СИЙ ИГЪЛ ООД” ЕООД, освен ако не е договорено друго. Транспортните разходи до и от сервиза са за сметка на клиента.
При установявяне, че продукта работи нормално, клиентът дължи такса за диагностика.
След приключване на ремонта клиента се уведомява чрез e-mail или телефонно обаждане.
Сервизът не носи отговорност и не съхранява продукти, непотърсени в срок от 30 дни след уведомлението.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Клиента може да загуби правата си на гаранционно обслужване в следните случаи:

Повреди вследствие на природни бедствия, механични и токови удари, високоволтови електрически разряди в околната среда (светкавици), вибрации и други, които не биха се проявили при нормална работа на продукта.
Неизправност или големи колебания в електрическата или комуникационната мрежа.
При включване на периферни устройства под напрежение и при включване към лоши или незаземени източници на напрежение.
При опит за ремонт от неоторизирани лица.
Наранен, изтрит или скъсан сериен номер или гаранционна лепенка.
Когато не са спазени изискванията за транспорт, съхранение, инсталация и експлоатация на закупеният продукт.
Увреден общ външен вид, счупена или наранена пластмаса, механични повреди.
Видими повреди по електронните компоненти.
При експлоатация в неподходяща среда (силна замърсеност, голяма влажност над 80%, температури извън указаните в документацията на продукта), лошо охлаждане.
При използване на неподходящи или нестандартни източници на напрежение.
Проникнали насекоми в изделието.
При поправки или изменения върху фактурата или гаранционната карта.
В тези случаи продукта се ремонтира за сметка на клиента с неговото предварително съгласие.

ИНСТАЛИРАНЕ

Преди употреба на продукта да се прочете внимателно упътването от производителя за инсталиране, транспорт и съхранение.
При транспортиране, продукта трябва да престои в помещението, в което ще бъде инсталиран, не по-малко от 2 часа за темпериране.
Продукти, като DVR-и, които имат вентилираща система, да се инсталират в помещения с ниска запрашеност.
Върху вентилационните отвори на продуктите не трябва да се поставят предмети, пречещи на охлаждането.
СОФТУЕР

Гаранционното обслужване не включва поддръжка на софтуер. Право на клиента е да направи копия на предварително инсталираните програми. Допълнително закупеният софтуер не включва инсталация, освен ако не е указано изрично в договора.

Гаранционния срок на устройствата закупени от фирма СИЙ ИГЪЛ ЕООД е 12 месеца!

Системите изградени от фирмата са с гаранционен срок 12 месеца!