Проектното предложение подадено от СИЙ ИГЪЛ ЕООД по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бе одобрено. Процедурата се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Приоритетни оси „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.“ Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от № BG16RFOP002-2.073-16021-C01 на 14.09.2020.

Информация за проектът:

Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.09.2020 г.

Край: 14.12.2020 г.

публикувано 16.09.2020г.

Кратко описание на проектната дейност