С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти, производителите/разпространителите и ползвателите на такива софтуери, и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.

Сроковете във връзка с тези промени са следните:

• Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или модифицират използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г;

• Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП трябва да направят същото до края на юни 2019 г.

• Всеки търговец, който използва софтуер за управление на продажбите, трябва да гарантира, че софтуерът управлява всички фискални устройства в търговския обект, т.е да „свърже“ използвания от него софтуер с фискалните устройства и да декларира това пред НАП не по-късно от 31.05.2019 г. за регистрираните по ДДС търговци и не по-късно от 31.08.2019 г. за лица без ДДС регистрация.

• От 1.12.2018 г. производителите/разпространителите на софтуери за управление на продажбите могат да започнат да декларират съответствие на техните програмни продукти с новите изисквания на Наредба Н-18, като това ще става с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП. Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата на НАП.

• Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2019 г.

Всеки търговец чрез справочната услуга на сайта на НАП  http://nraapp02.nra.bg/fdlookup/ може да провери дали ползваното от него фискално устройство може да бъде доработено със софтуерна промяна или трябва да бъде сменено.